BJB COSMETICS Łukasz Biłos
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Opracowanie linii naturalnych kosmetyków kawowych
wykorzystujących pozostałości powstałe w
procesie wypalania kawy oraz fusy kawowe.”
Nr projektu: POIR.02.03.02-16-0014/20

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r. – 14.03.2023r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 492 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 340 000,00 PLN

Celem realizacji projektu jest opracowanie przez zewnętrzną jednostkę naukową innowacji
produktowej w postaci formulacji kosmetyków kawowych wykorzystujących pozostałości powstałe w
procesie wypalania kawy oraz fusy kawowe.

Najważniejszymi rezultatami realizacji projektu będą naturalne kosmetyki kawowe i surowce
kosmetyczne, gotowe do wdrożenia do oferty Wnioskodawcy i technologia ich produkcji.

Wnioskodawca przewiduje wdrożenie do swojej działalności nowej linii kosmetyków kawowych.
Wyniki przeprowadzonych prac badawczych pozwolą zaoferować klientom firmy naturalne kosmetyki
kawowe i surowce kosmetyczne w produkcji których wykorzystano pozostałości powstałe w procesie
wypalania kawy oraz fusy kawowe, co ma promować gospodarkę tzw. “0 waste” – wykorzystującą
odpad jako wartościowy produkt. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności
Wnioskodawcy, co przełoży się na wzrost przychodów z działalności.

BJB COSMETICS Lukasz Biłos
The project is funded by the European funds
 ” Development of economic cooperation and promotion of the Company’s activities
BJB COSMETICS Łukasz Biłos on the international stage. “
Project No.: Rpop. 02.04.00-16-0022/18
Regional Operational Program of Opole Voivodeship for the years 2014-2020
II Priority axis: Competitive economy
Activity: 2.4 Economic cooperation and promotion
Project implementation period: 01.08.2018 R. – 31.12.2019 R.
Total project value: 170 700,00PLN
Grant value: 119,490.00, 0 PLN
The aim of the project is to increase the competitiveness of the company through the development of export activities, economic cooperation and promotion of the company in the new German, French, Italian and Czech outlets.
The project’s planned activities will be targeted at:
-Support the development of new business models including strategies for international activities, opening new business channels, geographic or sectoral diversification (type 1);
-Support for the national and international economic Cooperation of enterprises (type 2);
-business promotions, including participation in national and international events, m.in. In fairs, technology Demonstrationas part of the project, justifying the company’s development strategy or the new business models introduced (Type 3).
The direct effects of the project will be the applicant’s support for internationalization
Activities, specialised consultancy, introduction of organisational and process innovation, support for the implementation of information and promotion projects of an international nature, and investment of own resources.