Projekt EU

BJB COSMETICS Łukasz Biłos

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Opracowanie linii naturalnych kosmetyków kawowych wykorzystujących pozostałości powstałe w procesie wypalania kawy oraz fusy kawowe.”

Nr projektu: POIR.02.03.02-16-0014/20

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

 działalności B+R+I

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 492 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 340 000,00 PLN 

Celem realizacji projektu jest opracowanie przez zewnętrzną jednostkę naukową innowacji produktowej wpostaci formulacji kosmetyków kawowych wykorzystujących pozostałości powstałe w procesie wypalaniakawy oraz fusy kawowe.

Najważniejszymi rezultatami realizacji projektu będą naturalne kosmetyki kawowe i surowce kosmetyczne,gotowe do wdrożenia do oferty Wnioskodawcy i technologia ich produkcji.

Wnioskodawca przewiduje wdrożenie do swojej działalności nowej linii kosmetyków kawowych. Wyniki przeprowadzonych prac badawczych pozwolą zaoferować klientom firmy naturalne kosmetyki kawowe i surowce kosmetyczne w produkcji których wykorzystano pozostałości powstałe w procesie wypalania kawy oraz fusy kawowe, co ma promować gospodarkę tzw. "0 waste" - wykorzystującą odpad jako wartościowy produkt. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy, co przełoży się na wzrost przychodów z działalności.

BJB COSMETICS Łukasz Biłos

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 pn.„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy

BJB COSMETICS Łukasz Biłos na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0022/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa:Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2018 r. – 31.12.2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:170 700,00PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 119 490,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, francuskim, włoskim i czeskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);

-promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji

działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym,oraz zainwestowanie środków własnych.