BJB COSMETICS Łukasz Biłos

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Opracowanie linii naturalnych kosmetyków kawowych
wykorzystujących pozostałości powstałe w
procesie wypalania kawy oraz fusy kawowe.”
Nr projektu: POIR.02.03.02-16-0014/20

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r. – 14.03.2023r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 492 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 340 000,00 PLN

Celem realizacji projektu jest opracowanie przez zewnętrzną jednostkę naukową innowacji
produktowej w postaci formulacji kosmetyków kawowych wykorzystujących pozostałości powstałe w
procesie wypalania kawy oraz fusy kawowe.

Najważniejszymi rezultatami realizacji projektu będą naturalne kosmetyki kawowe i surowce
kosmetyczne, gotowe do wdrożenia do oferty Wnioskodawcy i technologia ich produkcji.

Wnioskodawca przewiduje wdrożenie do swojej działalności nowej linii kosmetyków kawowych.
Wyniki przeprowadzonych prac badawczych pozwolą zaoferować klientom firmy naturalne kosmetyki
kawowe i surowce kosmetyczne w produkcji których wykorzystano pozostałości powstałe w procesie
wypalania kawy oraz fusy kawowe, co ma promować gospodarkę tzw. "0 waste" - wykorzystującą
odpad jako wartościowy produkt. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności
Wnioskodawcy, co przełoży się na wzrost przychodów z działalności.

BJB COSMETICS Łukasz Biłos

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 pn.„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy

BJB COSMETICS Łukasz Biłos na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0022/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa:Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2018 r. – 31.12.2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:170 700,00PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 119 490,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, francuskim, włoskim i czeskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);

-promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji

działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym,oraz zainwestowanie środków własnych.